دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد 1388 
تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

صفحه 29-34

کاظم درویش بسطامی؛ مجید شکاری؛ احمد هاشمی؛ علیرضا خوانساری؛ محمود سینایی؛ سمیه پورعلی مطلق


آلودگی لوله گوارش میگوی سفید هندی مولد (Penaeus indicus) به نماتود در منطقه جاسک

صفحه 35-42

فخرالسادات رضایی مهریزی؛ بابا مخیر؛ عبدالرحیم وثوقی؛ غلامعباس زرشناس