دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 1-260 
تنوع و اندازه جمعیت پرندگان در زیستگاه های شهرستان نقده، شمال غرب ایران

صفحه 53-68

صیاد شیخی ئیلانلو؛ مسعود یوسفی؛ علی خانی؛ عباس عاشوری؛ حمیدرضا رضایی؛ انوشه کفاش


ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

صفحه 101-111

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمدتقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی


برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی میگوی الگانس (Palaemon elegans) در تالاب گمیشان

صفحه 133-141

مایسا عنایت مهر؛ مهنازسادات صادقی؛ سعید یلقی؛ رسول قربانی


بررسی فیلوژئوگرافی جمعیت قوچ و میش های استان یزد براساس داده های ژنوم میتوکندری

صفحه 169-177

سیدمجید حسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته مرادی؛ سعید نادری؛ فاطمه نیکوی


بررسی مقایسه ای رشد گلادیوس با شاخص های ریخت سنجی اسکوئید هندی در آب های خلیج فارس و دریای عمان

صفحه 179-185

شادی خاتمی؛ تورج ولی نسب؛ پرگل قوام مصطفوی؛ سیدمحمدرضا فاطمی؛ فرهاد کیمرام


بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی)

صفحه 187-195

زهرا ایزدخواستی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ مریم فلاحی کپورچالی؛ محمدجواد امیری؛ شاهو کرمی


بررسی غلظت های مختلف نانو ذرات اکسیدآهن بر تعداد گلبول های قرمز ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 197-202

فائزه رضایی؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ مجتبی شهیدیان نامغی


مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

صفحه 213-222

سیده زینب عابدی؛ محمدکاظم خالصی؛ سهراب کوهستان اسکندری؛ سیدمرتضی عابدی؛ عبدالرضا دغاغله