دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-182 
بررسی برخی فاکتورهای ساختار جمعیت سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب همدان

صفحه 113-124

الهام علی جانپور؛ صابر وطن دوست؛ مهدی نادری جلودار؛ محمدحسین گرجیان عربی


مطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهای جنس Zoanthus در برخی جزایر مرجانی خلیج فارس (قشم، لارک و کیش)

صفحه 145-152

آتوسا نوری کوپائی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ سیدمحمدرضا فاطمی


اولین گزارش آلودگی به گلوشیدیا در جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) رودخانه سفیدرود

صفحه 153-157

لادن جهانگیری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ علی شعبانی؛ محمد فروهر واجارگاه