دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1401 
برآورد پارامترهای ژنتیکی نمره سلول های بدنی و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 55-64

10.22034/AEJ.2021.281675.2522

مهدیه رخشانی نژاد؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ محمد رکوعی؛ مهدی امین افشار؛ هادی فرجی آروق


بررسی نقش پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس درجیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

صفحه 65-72

10.22034/AEJ.2021.275725.2474

سید کمال‌الدین علامه؛ مسعود برومند جزی؛ عبدالرضا نبی نژاد؛ محمدامیر کریمی ترشیزی


برخی خصوصیات تولیدمثلی ماهی سیم نماBlicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

صفحه 185-192

10.22034/AEJ.2021.293753.2577

مهدی مرادی چافی؛ کیوان عباسی؛ محدثه احمدنژاد؛ علیرضا ولی پور؛ مرتضی نیکپور


تعیین برخی از ویژگی های بیوشیمیایی سمن و شاخص های اسپرمی استرلیاد (Acipenser ruthenus) و چالباش (Acipenser gueldenstaedti)

صفحه 193-198

10.22034/AEJ.2021.285373.2527

رضا نهاوندی؛ محدثه احمدی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ فاطمه نوری چناشک؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ علی صادقی؛ سجاد پورمظفر