دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، بهمن 1401 
ریسک فاکتورهای سقط جنین در جمعیت گوسفند و بز جنوب کرمان

صفحه 49-54

10.22034/aej.2022.305576.2643

جمیل بهرام پور؛ علیرضا عربپور؛ مرتضی مختاری؛ ارسلان برازنده؛ فهیمه دلفاردی


استفاده از دکستروز مونوهیدرات جهت القای هایپرگلایسمی در ماهی مدل زبرا (Danio rerio)

صفحه 187-192

10.22034/AEJ.2022.326693.2745

حوریه مقدم؛ ایمان سوری نژاد؛ محمدرضا کلباسی؛ سید علی جوهری؛ زهرا قاسمی


رژیم غذایی کوسه چاک لب (1837 Rhizoprionondon acutus (Ruppel در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان (محدوده استان هرمزگان)

صفحه 203-210

10.22034/AEJ.2022.324878.2735

نرگس محمدی؛ سکینه علیجان پور؛ هادی رییسی؛ کیاوش گلزاریان پور؛ ارسلان بهلکه؛ بهزاد رهنما