دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مرداد 1402 
تاثیر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم خروس های مادر گوشتی مسن

صفحه 149-156

10.22034/aej.2023.397488.2975

مرتضی اصغری مقدم؛ سیدرضا هاشمی؛ مهران مهری؛ امیر کرم زاده دهاقانی؛ هما داودی