دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-246 
بررسی کیفیت آب و توان تولید رودخانه اهرچای (آذربایجان شرقی) براساس جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی

صفحه 151-158

محمدرضا رحیمی بشر؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ حر ترابی جفرودی؛ مجید راستا؛ علی خدادوست؛ شهریار تقی پور


پراکنش و تنوع دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس

صفحه 173-180

لیلا محمدی ده چشمه؛ فروغ پاپهن شوشتری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ رحیم چینی پرداز