دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396 
1. جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

صفحه 1-8

محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی؛ محمدعلی ادیبی ادیبی؛ امید یوسفی یوسفی؛ محسن امیری؛ محمدرضا مسعود


3. بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

صفحه 17-26

رضا سید شریفی؛ کیومرث کراری نیری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ مهدی بهلولی


18. بررسی چند‌شکلی آللی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

صفحه 141-146

حسین عطارچی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مختار مهاجر


19. اثر آنتی بیوفین بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی

صفحه 147-150

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ سارا ره انجام


21. فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

صفحه 157-164

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی


22. بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

صفحه 165-172

علی حسن زاده یامچی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ رسول کرمیانی