همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

سیامک یوسفی سیاه کلرودی

شیلات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

siamak.yousefi1@gmail.com
09374826299
0000-0002-8729-4050

مدیر داخلی

منا ایزدیان

زیست شناسی جانوران دریا استادیار، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

monaizadian@yahoo.com
09374826299

دبیر اجرایی

هادی یوسفی سیاهکلرودی

فیزیولوژی جانوری دانشجوی دکتری، فصلنامه محیط زیست جانوری

samanyousefi58@gmail.com
09374826299