همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

سیامک یوسفی سیاه کلرودی

شیلات استاد، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

siamak.yousefi1@gmail.com
09374826299
0000-0002-8729-4050

مدیر داخلی

علیرضا واعظی

مهندسی محیط زیست استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

shil.bio.jour@gmail.com
09374826299
0000-0003-2824-4923

دبیر اجرایی

فاطمه خان احمدی

دامپزشکی دکتری، دانشکده دامپزشکی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

shil.bio.jour@gmail.com
09374826299