انتشار شماره دوم سال 1398 نشریه محیط زیست جانوری

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که نشریه محیط زیست جانوری در یازدهمین سال فعالیت خود شماره دوم سال 1398 را منتشر کرد که اطلاعات کلی و چکیده  مقالات آن در سایت نشریه قابل دسترس می باشد.