نویسنده = ویدا حجتی
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه تمشک (Rubus fruticosus L) بر سطح سرمی لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر دیابتیک القا شده با STZ

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 61-66

10.22034/aej.2020.105980

محیا سهیلی فر؛ عبدالحسین شیروی؛ ناصر میرازی؛ ویدا حجتی؛ رقیه عباسعلی پورکبیره


بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-126

10.22034/aej.2020.104927

ویدا حجتی؛ مونا ابراهیمی رهنما


بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 203-210

مونا ابراهیمی رهنما؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


بررسی برخی صفات زیستی Natrix tessellate (Ophidia: Colubridae) جنس نر در شهرستان ساری استان مازندران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 113-120

رضا بابائی سواسری؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 97-106

داریوش سلیمان فلاح؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ رضا بابائی سواسری؛ شریفه خانی


بررسی دوشکلی جنسی در سوسمار (Teratoscincus bedriagai (Sauria: Sphaerodactylidaeدر منطقه دامغان، استان سمنان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 173-178

ویدا حجتی؛ فاطمه مجیبی؛ نازنین جاهد حق شناس


بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 121-130

سمیه السادات افتخاریان؛ ویدا حجتی؛ شهرام شرفی


بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 95-104

ویدا حجتی؛ سمیه درخشانپور؛ حسین عباسپور


بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 251-258

ندا ذوالفقاری ذوالفقاری؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 249-258

زهرا درخشانپور؛ ویدا حجتی؛ حسین عباسپور