نویسنده = باغفلکی، مریم
شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 277-286

رسول قربانی؛ فاطمه عباسی؛ مسعود ملایی؛ اصغر نعیمی؛ مریم باغفلکی؛ محمد فروهر واجارگاه