نویسنده = محمد فروهر واجارگاه
شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 277-286

رسول قربانی؛ فاطمه عباسی؛ مسعود ملایی؛ اصغر نعیمی؛ مریم باغفلکی؛ محمد فروهر واجارگاه


اولین گزارش آلودگی به گلوشیدیا در جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) رودخانه سفیدرود

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 153-157

لادن جهانگیری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ علی شعبانی؛ محمد فروهر واجارگاه