نویسنده = پاپهن شوشتری، فروغ
پراکنش و تنوع دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 173-180

لیلا محمدی ده چشمه؛ فروغ پاپهن شوشتری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ رحیم چینی پرداز


شناسایی دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس، با تاکید بر دو خانواده غالبAmpithoidae و Ampeliscidae

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 275-278

لیلا محمدی دهچشمه؛ فروغ پاپهن شوشتری؛ سیمین دهقان مدیسه


شناسایی پلی کیت های سواحل شرقی بحرکان (شمال خلیج فارس) با تاکید بر خانواده های غالب

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 311-317

فروغ پاپهن شوشتری؛ اشرف جزایری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سرور عچرشاوی