نویسنده = ایمان سوری نژاد
مطالعه فون جورپایان (Crustacean: Isopoda) در مناطق ساحلی جزیره لارک (مطالعه موردیِ خلیج فارس)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 117-122

پریما حاجی علیزاده؛ ایمان سوری نژاد؛ ولی الله خلجی پیربلوطی


بررسی مقدماتی ساختار ژنتیکی جمعیت میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) در آب های شمال خلیج فارس به روش توالی یابی ژن 16S rRNA

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 147-154

فاطمه شهرانی کرانی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید تمدنی جهرمی؛ آرش اکبرزاده