نویسنده = سید حسین حسینی فر
اثرات پربیوتیک دیواره سلولی مخمر (ایمنووال) بر پارامترهای رشد و خون ‌شناسی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 221-228

10.22034/aej.2020.115584

سهیل یوسفی؛ مریم منصف شکری؛ حمید علاف نویریان؛ سید حسین حسینی فر


اثر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن آروماتاز (cyp19a) در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 395-400

10.22034/aej.2020.120810

معصومه درویشی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر


تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 173-180

عاطفه رستم زاده؛ حمید علاف نویریان؛ میر مسعود سجادی؛ سید حسین حسینی فر


اثرات عصاره هیدروالکلی آنغوزه (Ferula assafoetida) در جیره بر شاخص های ایمنی موکوسی در ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 183-190

فاطمه واحدی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر؛ حامد کلنگی؛ شبنم نژادمقدم