نویسنده = اشرف زاده، محمدرضا
برآوردی از وضعیت شکار در منطقه حفاظت شده چهل پا، استان خوزستان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-10

محمدرضا اشرف زاده؛ اکرم مرادی


جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-8

محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی؛ محمدعلی ادیبی ادیبی؛ امید یوسفی یوسفی؛ محسن امیری؛ محمدرضا مسعود