نویسنده = جهان بخشی، عباس
بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 29-32

فاطمه دشت بین؛ احمد زارع شحنه؛ عباس جهان بخشی؛ سیدمرتضی میرترابی


اثرات QTLهایی با سطوح مختلف غالبیت بر الگوهای عدم تعادل پیوستگی حاصل از جهش

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-38

آرش سیاه منصوری خورین؛ عباس جهان بخشی؛ قباد عسگری جعفرآبادی