نویسنده = خاتمی، شادی
بررسی مقایسه ای رشد گلادیوس با شاخص های ریخت سنجی اسکوئید هندی در آب های خلیج فارس و دریای عمان

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 179-185

شادی خاتمی؛ تورج ولی نسب؛ پرگل قوام مصطفوی؛ سیدمحمدرضا فاطمی؛ فرهاد کیمرام