نویسنده = احتشامی، فریبرز
بررسی غلظت های مختلف نانو ذرات اکسیدآهن بر تعداد گلبول های قرمز ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 197-202

فائزه رضایی؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ مجتبی شهیدیان نامغی


بررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 155-162

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی