نویسنده = همایون حسین زاده صحافی
بررسی اثر فیتو استروژن جنستئین بر هورمونهای جنسی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مرحله تمایز جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/aej.2020.241249.2310

طیبه باشتی؛ محمدرضا ایمانپور؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داوود ضرغام