نویسنده = حق پرست، سارا
ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 91-102

کاظم درویش بسطامی؛ مهرشاد طاهری؛ حسین باقری؛ مریم یزدانی فشتمی؛ فرزانه سلطانی؛ سارا حق پرست؛ علی حمزه پور؛ معصومه لطفی آشتیانی