نویسنده = چناری، فریده
شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 333-338

فریده چناری؛ محمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


شناسایی جنسMetopograpsus (brachyuran: Grapsidae) با تاکید بر مطالعات مولکولی و فراساختاری

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 203-210

فریده چناری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذواالقرنین