نویسنده = محمد مازندرانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات محافظتی داروی لیورگل بر هیستولوژی بافت کبد ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 389-394

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ محمد مازندرانی؛ طاهره باقری


2. بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 231-236

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ محمد مازندرانی؛ طاهره باقری


3. استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-214

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمان پور؛ وحید تقی زاده؛ محمد مازندرانی


4. تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخص های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای ماهی فایتر(Betta splendens)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 227-234

حمیده ذکریائی؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ سیدعباس حسینی