نویسنده = خارا، حسین
ارزیابی ریسک اکولوژیک آبزی پروری در نواحی ساحلی دریای خزر (مطالعه موردی: مزرعه پرورش ماهیان خاویاری مروارید، قروق، تالش)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 279-288

10.22034/aej.2021.132335

حبیب حسین پور رودسری؛ سیدمسعود منوری؛ حسین خارا؛ بهروز بهروزی راد


تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر شاخص های تولیدمثلی ماهیان آنجل (Pterophyllum scalare) ماده بالغ

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 205-212

محدثه احمدنژاد؛ محمد صیادبورانی؛ سهراب دژندیان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ عادل حسینجانی؛ حسین خارا


اثر سن روی برخی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis، Richardson ۱۸۴۵)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 9-14

ایمان حیدری؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ حبیب وهابزاده