نویسنده = پیرعلی، اسماعیل
شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 147-152

اسماعیل پیرعلی؛ مهدی مرادی چافی؛ پرویز منصوری؛ محمد صادق علوی یگانه