نویسنده = حیدری، محسن
اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره Gracilaria pygmea بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 189-196

10.22034/aej.2020.114344

محسن حیدری؛ اشکان زرگر؛ مهدی سلطانی؛ حسین علی ابراهیم زاده موسوی؛ وحید مرشدی


تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 207-214

صبا حسینی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محسن حیدری؛ معصومه قدمی؛ جواد مهدوی؛ زینب صالحپور


تاثیر فعالیت ضدباکتریایی عصاره جفت میوه بلوط (Quercus brantii var. persica) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 165-172

صبا حسینی؛ مهدی سلطانی؛ محسن حیدری؛ مهرنوش مسعودی؛ الهام پورمعافی اصفهانی