نویسنده = ارچنگی، بیتا
شناسایی مولکولی اویستر جنس Saccostrea در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از ژن COI میتوکندری

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 415-420

10.22034/aej.2020.120937

علی فخری؛ سید محمد باقر نبوی؛ سیدجواد حسینی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی


ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 155-162

آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی


بهینه سازی استحصال کیتین و کیتوزان خالص از پوسته کیتینی گونه های Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 231-238

سارا هردانی؛ بیتا ارچنگی؛ حسین ذوالقرنین؛ اسحاق زمانی