نویسنده = آهنگرزاده، مینا
بررسی مولکولی و بیوشیمیایی جنس آئروموناس جدا شده از ماهیان آکواریومی مشکوک به سپتی سمی در شهرستان اهواز

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 473-478

10.22034/aej.2020.130450

طاهره عبیاوی؛ رحیم پیغان؛ نغمه موری بختیاری؛ مسعود قربانپور؛ مینا آهنگرزاده


بررسی اثر مخمر ساکارومایسیس سروزیه به عنوان محرک سیستم ایمنی در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 419-426

مینا آهنگرزاده؛ مهرداد محمدی دوست؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ سیدرضا سیدمرتضایی


بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئین های نوترکیب VP28 و VP19 یک جدایه ویروس لکه سفید به روش خوراکی در برابر ویروس بیماری لکه سفید در میگوی سفید غربی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 361-368

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ ُسیدرضا سیدمرتضایی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مریم داغری؛ جمال سلیمانی