نویسنده = افشارنسب، محمد
بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره های استخراج شده از جلبک سبز Ulva fasciata نمونه گیری شده از سواحل خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 469-474

10.22034/aej.2020.121633

رستا عزیزی؛ عباسعلی مطلبی؛ ملیکا ناظمی؛ مصطفی شریف روحانی؛ محمد افشارنسب


بررسی اثر مخمر ساکارومایسیس سروزیه به عنوان محرک سیستم ایمنی در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 419-426

مینا آهنگرزاده؛ مهرداد محمدی دوست؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ سیدرضا سیدمرتضایی