نویسنده = حسینعلی خوشباور رستمی
تعداد مقالات: 2
1. فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان غیرهدف صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 381-386

10.22034/aej.2021.134089

سمیه نوده شریفی؛ سعید گرگین؛ سید یوسف پیغمبری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ منوچهر بابانژاد؛ حسن فضلی


2. بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی گرین تیلور (Andinocara rivulatus)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 221-228

نجمه شانسی؛ نرگس مورکی؛ حسین غفوریان؛ حسینعلی خوشباور رستمی