نویسنده = مریم عیدی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی مورفومتریک اتولیت های برخی از گونه های تجاری ماهیان آب های فریدون کنار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 155-166

10.22034/aej.2020.113144

شادی وکیلی؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


2. شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه کن در استان تهران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 389-400

10.22034/aej.2020.107549

مریم صرافیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


7. شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 189-194

شیما کاظم پور؛ آریا اشجع اردلان؛ مریم عیدی


12. بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان