نویسنده = بنایی، مهدی
بررسی اکولوژیکی سواحل بحرکان با استفاده از شاخص های AMBI و Bentix

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 385-394

پروانه شوکت؛ لاله موسوی ده موردی؛ فریبا نوعدوست؛ مهدی بنایی؛ محمدباقر نبوی؛ محمد محیسنی؛ بهزاد نعمت دوست حقی