نویسنده = ادیبی، محمدعلی ادیبی
بررسی نقاط داغ تلفات جاده ای حیات وحش در ذخیره گاه زیست سپهر توران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 11-18

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه؛ محمدعلی ادیبی


جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-8

محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی؛ محمدعلی ادیبی ادیبی؛ امید یوسفی یوسفی؛ محسن امیری؛ محمدرضا مسعود