نویسنده = حسنی، سعید
مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-102

مائده قنبریان بروجنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ سعید حسنی؛ محمد رضا عبادی