نویسنده = خلت آبادی فراهانی، امیرحسین
تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 53-58

زهرا مرادپور؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی