نویسنده = حسین زاده صحافی، همایون
تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر شاخص های تولیدمثلی ماهیان آنجل (Pterophyllum scalare) ماده بالغ

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 205-212

محدثه احمدنژاد؛ محمد صیادبورانی؛ سهراب دژندیان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ عادل حسینجانی؛ حسین خارا


بررسی تاثیر آب لب شور بر رشد، برخی از فاکتور های خونی و آنالیز شیمیایی ماهیچه های ماهی قزا آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-44

شهره مسائلی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مرتضی علیزاده؛ حسین نگارستان


بررسی اثر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات رنگ پوست در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 57-66

حسین عمادی؛ پریسا امانی نژاد؛ مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی