نویسنده = احتشامی، فریبرز
بررسی شاخص های دینامیک و سطوح غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus Bloch, 1791 در آب های شمال دریای عمان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 101-110

مونا تاج زاده نمین؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ فریبرز احتشامی


بررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina) در آب های شمال دریای عمان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 147-154

مینا علی محمدی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ فریبرز احتشامی


بررسی تغییرات فصلی آنزیم‌گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتالاز و استیل کولین استراز در اندازه‌های مختلف صدف دوکفه‌ای مروارید‌ساز Pinctada radiata

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 519-530

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی


بررسی تغییرات فصلی آنزیم ‌گلوتاتیون اس ترانسفراز کاتالاز و استیل کولین استراز در اندازه‌های مختلف صدف دوکفه‌ای مروارید‌ساز Pinctada radiata

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 319-330

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی