نویسنده = نعیمه حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-122

نعیمه حسن زاده؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی