نویسنده = حسن قهاری
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه‌ حشرات شکارگر و پارازیتوئید در برخی مزارع پنبه ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 397-406

10.22034/aej.2021.134377

حمید ساکنین؛ حسن قهاری؛ مجید نوائیان