نویسنده = چینی پرداز، رحیم
پراکنش و تنوع دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 173-180

لیلا محمدی ده چشمه؛ فروغ پاپهن شوشتری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ رحیم چینی پرداز