نویسنده = خاکی، سعید
اولویت بندی حفاظتی دوزیستان ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 131-136

علیرضا محمدی؛ کامران کمالی؛ مسعود نظری زاده؛ سعید خاکی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی