نویسنده = جانباز، علی اصغر
بررسی پراکنش و ترکیب گونه ای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 255-262

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ مهدی نادری؛ داود کر؛ علی اصغر جانباز؛ محمدعلی افرائی