نویسنده = حسین زاده صحافی، همایون
اثرات پروبیوآنزیم تغذیه ای بر شاخص های رشد، خون شناسی و پاسخ های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 193-204

ابوالحسن راستیان نسب؛ سید محمد موسوی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی


اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 37-42

رحیم عبدی؛ محمدرضا پورخواجه؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی