نویسنده = حسینی، سید عبدالحمید
تأثیر تجویز تزریقی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/یرسینیوز بر برخی از شاخص-های خونی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.268851.2451

سید عبدالحمید حسینی؛ مجتبی علیشاهی؛ محسن محمدپور؛ محمدمیثم صلاحی اردکانی