نویسنده = پاتیمار، رحمان
بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی Oxynoemacheilus argyrogramma (1874 Heckel,) در رودخانه گاماسیاب استان همدان

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 349-356

آلتین قجقی؛ شقایق عسگردون؛ رحمان پاتیمار؛ هاشم نوفرستی


شناسایی و تنوع زیستی گونه ای کفزیان رودخانه قره سو- جنوب شرق دریای خزر

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 283-290

طاهر پورصوفی؛ آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار


بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه ( 1863 ,Alburnoides eichwaldii (De Filippii در رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 137-144

آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش گلزاریان پور؛ ارسلان بهلکه