نویسنده = بابائی سواسری، رضا
بررسی برخی صفات زیستی Natrix tessellate (Ophidia: Colubridae) جنس نر در شهرستان ساری استان مازندران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 113-120

رضا بابائی سواسری؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 97-106

داریوش سلیمان فلاح؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ رضا بابائی سواسری؛ شریفه خانی