نویسنده = حسینی، سید محمد هادی
ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-52

سید محمد هادی حسینی؛ مهدی ژندی؛ احمد زارع شحنه؛ محسن شرفی؛ مجتبی امام وردی؛ مهدی خدایی