نویسنده = بهادری امجز، فاطمه
ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جبیر (Gazella bennettii) با استفاده از روش HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سنگ مس)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 21-28

مریم مروتی؛ مینا بهنود؛ فاطمه بهادری امجز؛ عیسی عارف کیا